ปัญญาแท้จริง 

(Real Intellignce)

ปัญญาแท้จริง

เกิดจาก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู ได้อย่างไร

โปรดติดตามเร็ว ๆ นี้ 

ปัญญาที่แท้จริงจะเกิดได้เมื่อตนเองคิดบวกอย่างไร (ระเบิดจากข้างใน) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีพลังบวกได้อย่างไร มาดูตัวอย่างคุณธรรมที่จับต้องได้ในระดับครอบครัว วัดได้ที่นี่

ปัญญาที่แท้จริงจะเกิดได้เมื่อสร้างพฤติกรรมที่ดีงามจนเป็นนิสัยที่ดีงาม.. ชมต้นแบบคุณธรรมที่นี่